Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ

Thông báo bản quyền (DCMA)

oDownloader.com tôn trọng bản quyền của tất cả chủ sở hữu nội dung và chúng tôi không cho phép bất kỳ ai sử dụng video hoặc âm thanh của bất kỳ ai khác mà không có sự cho phép của họ, vi phạm các điều khoản và điều kiện bản quyền. Không cho phép vi phạm bản quyền trên odownloader.com và các dịch vụ của chúng tôi tuân thủ Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số (DMCA).

Tuy nhiên, nếu bạn muốn gửi thông báo vi phạm bản quyền thì bạn cần phải gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ [email protected]. Bạn phải cung cấp tất cả thông tin như được ghi trong Phần 512 (c) (3) của Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected]